Notice: Undefined index: login in /data/modulweb/includes/config.php on line 90

Notice: Undefined index: userid in /data/modulweb/includes/config.php on line 92

Notice: Undefined index: status in /data/modulweb/includes/config.php on line 93

Notice: Undefined index: login in /data/modulweb/index.php on line 13

Notice: Undefined index: cuser in /data/modulweb/index.php on line 13

Notice: Undefined variable: mwax in /data/modulweb/index.php on line 23

Notice: Undefined variable: g in /data/modulweb/index.php on line 58

Notice: Undefined variable: design in /data/modulweb/index.php on line 109

Notice: Undefined index: login in /data/modulweb/includes/config.php on line 90

Notice: Undefined index: userid in /data/modulweb/includes/config.php on line 92

Notice: Undefined index: status in /data/modulweb/includes/config.php on line 93
Fiat126.hu - Cikkek
Fiat126.hu -
Notice: Undefined property: stdClass::$login in /data/modulweb/modules/51.php on line 3
2018. Január 19. Péntek, Sára, Márió napja van.
Notice: Undefined property: stdClass::$login in /data/modulweb/modules/51.php on line 68
 


Notice: Undefined index: login in /data/modulweb/includes/config.php on line 90

Notice: Undefined index: userid in /data/modulweb/includes/config.php on line 92

Notice: Undefined index: status in /data/modulweb/includes/config.php on line 93

Notice: Undefined variable: e in /data/modulweb/modules/6.php on line 7

Cikkek - Gépjárm? vásárlása - Jó ha tudod Az okmányirodák 2010. július elsejét követ?en nem írják át azokat a járm?veket, amelyek adás-vételét nem a megfelel? tartalmú, teljes bizonyítóerej? magánokirattal igazolja az új tulajdonos - hívja fel az érintettek figyelmét a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala (KEK KH). A teljes bizonyító erej? magánokirat többféle lehet. Az els? az, ha az iratot a magánszemély maga írta - kézzel, és nem géppel - majd aláírta. Miután az adásvételi szerz?dés kétoldalú jogügylet, így azt elég gépelni, majd a feleknek aláírniuk, de az aláírás tényét - hogy nem más írta alá azt - két tanúnak kell igazolnia az okiraton. Emellett közjegyz? hitelesítheti, ügyvéd ellenjegyezheti az okiratokat, ilyenkor nincs szükség tanúra.

 A járm? adásvételi szerz?dések eddig is többnyire két tanúval készültek, de nem volt olyan kötött tartalmuk, mint ez év elejét?l. A közúti közlekedés nyilvántartásáról szóló törvény viszont el?írja 2010. január 1.-t?l - a kötelez? tartalmat, a végrehajtásáról szóló kormányrendelet viszont engedi, hogy 2010. július 1-ig elnéz? legyen az okmányiroda. Azt követ?en sem új forgalmit, sem pedig törzskönyvet nem lehet kiadni, ha nem megfelel? tartalmú a szerz?dés.

 A törvény a szerz?dés tartalmát úgy határozza meg, hogy tartalmaznia kell az eladó és a vev? személyi adatait, ide értve a lakcímet is, valamint a m?szaki adatokat. A végrehajtási rendelet ett?l jóval hosszabb (alább olvasható), szerepel benne az el?bbieken túl a vételár, a forgalmi engedély és a törzskönyv száma, a vev? birtokba kerülésének - a járm? átadásának - id?pontja, a szerz?dés hatálybalépésének napja, továbbá a felek nyilatkozata, amely szerint mindkét fél teljesíti bejelentési kötelezettségét a közlekedési igazgatási hatóságnál a tulajdonjog változás hatálybalépését követ?, jogszabályban meghatározott határid?n - 15 napon - belül.

 A szerz?désben szerepelnie kell a felek nyilatkozatának arról, hogy ismerik a bejelentés nyilvántartásba történ? bejegyzéséhez f?z?d? joghatásokat, valamint a bejelentés elmaradásának, illetve bejelentési kötelezettség késedelmes teljesítésének jogkövetkezményeit.

 A közlemény kiemeli, hogy a kötelez? tartalmi elemek hiányában nem kerülhet sor az új törzskönyv, illetve az új forgalmi engedély kiadására.

 
A gépjárm? tulajdonjogában bekövetkezett változás eladó általi bejelentésének szabályai:

 A gépjárm? tulajdonjogában bekövetkezett változás eladó általi bejelentésének szabályait a közúti közlekedési nyilvántartásba bejegyzett járm? tulajdonjogának, illetve üzembentartó személyének változását igazoló teljes bizonyító erej? magánokiratnak a közlekedési igazgatási eljárásban történ? felhasználhatóságához szükséges kötelez? tartalmi elemeir?l szóló 304/2009. (XII.22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) tartalmazza. A Korm. rendelet hatályba lépésének id?pontja 2010. január 1.

A Korm. rendelet alapján a járm? tulajdonjogában bekövetkezett változás bejelentését a változástól számított 5 munkanapon belül  az eladó tulajdonos a tulajdonjog változásáról készült, alábbiakban meghatározott tartalmú teljes bizonyító erej? magánokirat benyújtásával vagy megküldésével teljesíti. Az eladó a bejelentési kötelezettségét bármely okmányirodában teljesítheti, a közlekedési igazgatási hatóság a Korm. rendelet szerinti adattartalmú teljes bizonyító erej? magánokirat alapján a bejelentés tényét és id?pontját a nyilvántartásba bejegyzi.

 Az eladás bejelentés tényének járm?nyilvántartásba történ? bejegyzéséhez az alábbi tartalmi elemekkel rendelkez? teljes bizonyító erej? magánokirat szükséges:
 a jogügylet ingyenes vagy visszterhes jellegének meghatározása;
 a jogügylet tárgyát képez? járm? azonosító (rendszám, alvázszám) és gyártmány adatai;
 a felek természetes személyazonosító adatai (családi és utóneve; születési helye és ideje; anyja születési családi és utóneve), a személyazonosságát igazoló okmány sorszám adata, valamint lakcím adata, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkez? szervezet megnevezése, képvisel?jének adatai, székhelyének (telephelyének) címe, cégjegyzék-, illet?leg nyilvántartási száma;
 a járm?höz tartozó okmányok (forgalmi engedély és törzskönyv) sorszáma, az okmányok átadásának-átvételének ténye, id?pontja;
 a járm?nek a vev? birtokába kerülési id?pontja;
 a jogügylet hatályba lépésének napja;
 a felek nyilatkozata, mely szerint mindkét fél teljesíti bejelentési kötelezettségét a közlekedési igazgatási hatóságnál a tulajdonjog változás hatálybalépését követ?, jogszabályban meghatározott határid?n belül;
 a felek nyilatkozata arról, hogy ismerik a bejelentés nyilvántartásba történ? bejegyzéséhez f?z?d? joghatásokat, valamint a bejelentés elmaradásának, illetve bejelentési kötelezettség késedelmes teljesítésének jogkövetkezményeit.

 A teljes bizonyító erej? magánokirat jogszabályban meghatározott feltételei
A Korm. rendelet 1. §-ának a) pontjában foglalt rendelkezés alapján teljes bizonyító erej? magánokirat a polgári perrendtartásról szóló törvényben meghatározott feltételeknek megfelel?en kiállított okirat.

A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény a teljes bizonyító erej? magánokirat feltételeir?l az alábbiak szerint rendelkezik:

...196. § (1) A magánokirat az ellenkez? bebizonyításáig teljes bizonyítékul szolgál arra, hogy kiállítója az abban foglalt nyilatkozatot megtette, illet?leg elfogadta, vagy magára kötelez?nek ismerte el, feltéve, hogy az alábbi feltételek valamelyike fennáll:
a) a kiállító az okiratot saját kez?leg írta és aláírta;
b) két tanú az okiraton aláírásával igazolja, hogy a kiállító a nem általa írt okiratot el?ttük írta alá, vagy aláírását el?ttük saját kez? aláírásának ismerte el; az okiraton a tanúk lakóhelyét (címét) is fel kell tüntetni;
c) a kiállító aláírása vagy kézjegye az okiraton bíróilag vagy közjegyz?ileg hitelesítve van;
d) a gazdálkodó szervezet által üzleti körében kiállított okiratot szabályszer?en aláírták;
e) ügyvéd (jogtanácsos) az általa készített okirat szabályszer? ellenjegyzésével bizonyítja, hogy a kiállító a nem általa írt okiratot el?tte írta alá, vagy aláírását el?tte saját kez? aláírásának ismerte el, illet?leg a kiállító min?sített elektronikus aláírásával aláírt elektronikus okirat tartalma az ügyvéd által készített elektronikus okiratéval megegyezik;
f) az elektronikus okiraton kiállítója min?sített elektronikus aláírást helyezett el.
(2) Gazdálkodó szervezet által kiállított vagy ?rzött okiratról készült felvétel [195. § (2) bek.], továbbá bármilyen adathordozó útján készített okirat - értve ezalatt az elektronikus okiratról készített papír alapú okiratot is - teljes bizonyító er?vel bizonyítja, hogy tartalma megegyezik az eredeti okiratéval, feltéve, hogy a gazdálkodó szervezet, amely a felvételt készítette vagy az okiratot kiállította, illetve ?rzi, a felvétel vagy az okirat azonosságát szabályszer?en igazolta. Gazdálkodó szervezet által kiállított vagy ?rzött okiratról készült elektronikus okirat akkor bizonyítja teljes bizonyító er?vel azt, hogy tartalma megegyezik az eredeti okiratéval, ha az okiratról elektronikus okiratot készít? azt min?sített elektronikus aláírással és - ha jogszabály így rendelkezik - id?bélyegz?vel látta el, illetve külön jogszabály által meghatározott eljárás szerint készítette el. Gazdálkodó szervezet által kiállított vagy ?rzött okiratról készült okirat bizonyító ereje - az okirat tartalmát illet?en - az eredeti okiratéval, közokiratról készült okirat esetében pedig a teljes bizonyító erej? magánokiratéval azonos.
(3) Ha az okirat kiállítója olvasni nem tud, vagy nem érti azt a nyelvet, amelyen az okirat készült, az (1) bekezdés rendelkezése alá es? okiratnak csak akkor van teljes bizonyító ereje, ha magából az okiratból kit?nik, hogy annak tartalmát a tanúk egyike vagy a hitelesít? személy a kiállítónak megmagyarázta.
(4) A jelen § rendelkezései nem érintik azokat a jogszabályokat, amelyek egyes magánokiratok bizonyító erejét másként szabályozzák, vagy amelyek egyes esetekben az okirati bizonyításhoz valamely meghatározott alakban kiállított okiratot kívánnak meg....

Az eladás bejelentés ténye a Korm. rendeletben meghatározott tartalmú teljes bizonyító erej? magánokirat benyújtása vagy megküldése esetén sem jegyezhet? be, ha a bejelentés tárgyátképez? járm?vön érvényes forgalmazási korlátozás szerepel a nyilvántartásban. Ez esetben a közlekedési igazgatási hatóság a bejelentés tényének bejegyzését elutasítja.

A gépjárm? tulajdonjogában bekövetkezett változás új tulajdonosra vonatkozó bejelentésének szabályai
________________________________________________________________________________________________________________________
A közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999.évi LXXXIV. törvény 33. §-ában foglaltak szerint a járm? új tulajdonosa a járm? tulajdonjogának a változását, a módosítására okot adó körülmény bekövetkeztét?l számított 15 napon belül köteles bejelenteni a bejegyzésre jogosult közlekedési igazgatási hatóságnál.

Ha a járm? új tulajdonosa bejelentési kötelezettségét önhibájából nem teljesíti, a járm?vet a közlekedési igazgatási hatóság a külön jogszabályban meghatározott id?tartamra kivonja a forgalomból.

2010. január 1-jét?l a 304/2009. (XII.22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) határozza meg aközúti közlekedési nyilvántartásba bejegyzett járm? tulajdonjogának, illetve üzembentartó személyének változását igazoló teljes bizonyító erej? magánokiratnak a közlekedési igazgatási eljárásban történ? felhasználhatóságához szükséges kötelez? tartalmi elemeit.

A közúti közlekedési nyilvántartás járm?nyilvántartásba bejegyzett járm? tulajdonjog változását igazoló teljes bizonyító erej? magánokirat kötelez? tartalmi elemei a következ?k:
 a jogügylet ingyenes vagy visszterhes jellegének meghatározása;
 a jogügylet tárgyát képez? járm? azonosító (rendszám, alvázszám) és gyártmány adatai;
 a felek természetes személyazonosító adatai (családi és utóneve; születési helye és ideje; anyja születési családi és utóneve), a személyazonosságát igazoló okmány sorszám adata, valamint lakcím adata, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkez? szervezet megnevezése, képvisel?jének adatai, székhelyének (telephelyének) címe, cégjegyzék-, illet?leg nyilvántartási száma;
 a járm?höz tartozó okmányok (forgalmi engedély és törzskönyv) sorszáma, az okmányok átadásának-átvételének ténye, id?pontja;
 a járm?nek a vev? birtokába kerülési id?pontja;
 a jogügylet hatályba lépésének napja;
 a felek nyilatkozata, mely szerint mindkét fél teljesíti bejelentési kötelezettségét a közlekedési igazgatási hatóságnál a tulajdonjog változás hatálybalépését követ?, jogszabályban meghatározott határid?n belül;
 a felek nyilatkozata arról, hogy ismerik a bejelentés nyilvántartásba történ? bejegyzéséhez f?z?d? joghatásokat, valamint a bejelentés elmaradásának, illetve bejelentési kötelezettség késedelmes teljesítésének jogkövetkezményeit.

Egyébként itt az oldalon megtalálható az Egyebek - Letöltések-ben az elfogadott adás-vételi ...


Notice: Undefined index: login in /data/modulweb/includes/config.php on line 90

Notice: Undefined index: userid in /data/modulweb/includes/config.php on line 92

Notice: Undefined index: status in /data/modulweb/includes/config.php on line 93

Notice: Undefined index: login in /data/modulweb/includes/config.php on line 90

Notice: Undefined index: userid in /data/modulweb/includes/config.php on line 92

Notice: Undefined index: status in /data/modulweb/includes/config.php on line 93

Fórum


Notice: Undefined variable: e in /data/modulweb/modules/1.php on line 11

Notice: Undefined variable: e in /data/modulweb/modules/1.php on line 39

Notice: Undefined variable: e in /data/modulweb/modules/1.php on line 59

Notice: Undefined variable: e in /data/modulweb/modules/1.php on line 79

Notice: Undefined variable: e in /data/modulweb/modules/1.php on line 105

Partnereink 

Közelgő találkozók

Képek


 • Gedeon121
 • Hirdetés
  Hirdetés
 • Hirdetés
  Hirdetés
 • Hirdetés
  Hirdetés
 • folytatódik
  baz

Notice: Undefined variable: e in /data/modulweb/modules/1.php on line 11

Notice: Undefined variable: e in /data/modulweb/modules/1.php on line 39

Notice: Undefined variable: e in /data/modulweb/modules/1.php on line 59

Notice: Undefined variable: e in /data/modulweb/modules/1.php on line 79

Notice: Undefined variable: e in /data/modulweb/modules/1.php on line 105

Hirdetés